Pomoc Dla Zwalnianych

 Strona korzysta z cookies (ciasteczek) zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

28.09.2012 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „Pomoc dla zwalnianych” zakładającego wsparcie dla:
osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,
znajdujących się w okresie wypowiedzenia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących do wyboru dwie ścieżki wsparcia:

Szkolenia zawodowe mające na celu podjęcie zatrudnienia dla 18 osób obejmujące:
• wsparcie psychologiczne i zawodowe - kształtowanie pozytywnego myślenia, zaradności, adaptacji w nowym środowisku i zadaniach, diagnoza profilu psychologiczno-zawodowego.
• szkolenia zawodowe: tematyka i miejsce ustalana indywidualnie według wskazań doradcy zawodowego; wszystkie kursy kończą się uzyskaniem certyfikatu, uprawnienia lub będą realizowane w oparciu o certyfikowane programy nauczania.
• pośrednictwo pracy i staże dla 12 osób: pomoc w znalezieniu zatrudnienia; 6-miesięczne staże /max 1.500,- m-c/ zgodnie z odbytym szkoleniem dla osób z brakiem doświadczenia zawodowego, w tym utworzonych w firmach w ramach projektu.
• stypendium szkoleniowe dla 12 osób: przyznawane na okres odbywania szkolenia /max 900,- zł/m-c/ przez 3 m-c.

Wsparcie inwestycyjne: przyznanie środków finansowych dla 46 osób w celu uruchomienia nowych firm, które muszą prowadzić działalność gospodarczą minimum przez okres 1 roku pod regresem zwrotu przekazanych środków finansowych. Wsparcie obejmuje:
• wsparcie psychologiczne i zawodowe - kształtowanie pozytywnego myślenia, zaradności, adaptacji w nowym środowisku i na zadaniach, diagnoza profilu psychologiczno-zawodowego.
• szkolenie ABC biznesu: podstawy marketingu, prawo, podatki, ZUS, prowadzenie działalności, wypełnianie wniosków o dotację inwestycyjną i wsparcie pomostowe,
• proste działania informacyjne o podstawowych zasadach zakładania firmy.
• doradztwo grupowe i indywidualne: sporządzanie biznes planów, analizy finansowej i wniosku o dotację inwestycyjną.
• dotacje inwestycyjną do 40.000,- zł na wyposażenie zakładu pracy w środki i narzędzia pracy niezbędne do uruchomienia firmy /średnio 37.000,- na firmę/ , rozliczane na podstawie faktur. Dotacja inwestycyjna wypłacana jest w dwóch transzach 80% i 20% po zrealizowaniu inwestycji.
• wsparcie pomostowe podstawowe 1.500,-/m-c przez 6 m-c na bieżące obligatoryjne wydatki nowo założonej firmy. Rozliczane na podstawie zapłaconych ZUS-ów.
• wsparcie pomostowe przedłużone 1.500,-/m-c przez kolejne 6 m-c dla 24 osób. Rozliczane na podstawie zapłaconych ZUS-ów. Udzielenie wsparcia przedłużonego jest możliwe w przypadku, gdy mimo utrzymującej się słabej kondycji finansowej firmy, istnieje celowość kontynuowania udzielania mu pomocy.
• doradztwo specjalistyczne służące efektywnemu wykorzystaniu dotacji zgodnie ze zdiagnozowana potrzebą.
• warsztaty dla uczestników z rozliczania dotacji inwestycyjnej.

Udział w projekcie mogą brać osoby zamieszkałe wyłącznie na terenie miast i powiatów: Bartoszyce, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Szczytno, Nidzica i Olsztyn.
Rekrutacja do udziału w projekcie odbywać się będzie w dwóch turach. Jedna tura w 11/12.2012 r. i 04/05.2013 r. z preferencją dla kobiet, osób o niskich kwalifikacjach i 50+  Na etapie rekrutacji przeprowadzone będzie badanie predyspozycji przedsiębiorczych do prowadzenia firmy i rozmowa biznesowa pozwalająca na wybór optymalnych kandydatów dających gwarancje prowadzenia działalności gospodarczej. Osoby zrekrutowane, które w wyniku oceny biznes planu nie dostaną dotacji inwestycyjnej mogą brać udział w szkoleniach zawodowych.
Pierwsze zajęcia odbędą się dla I tury naboru w 01.2013 r. a dla II tury w 06.2013 r. Z uwagi na to, że projekt określa max termin zwolnienia z pracy z przyczyn podanych wyżej na 6 miesięcy przed udzielałem w pierwszych zajęciach to praktycznie projekt jest dostępny dla osób zwolnionych po 1.07.2012 r. Szczegółowe daty znane będą w raz postępem realizacji projektu.
Proces rekrutacji/złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych/ nie jest przystąpieniem do projektu.

Przykładami procesów modernizacyjnych mogą być: zmiana dotychczasowej branży, w której działa przedsiębiorca, rozpoczęcie działalności eksportowej, zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej, czy dokonywanie zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych należy traktować jako przykładowe, każdorazowo procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne będą analizowane przez członków Komisji Oceny Projektów na podstawie przedłożonych dokumentów.

 

Biuro Projektu czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00
Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług
10-548 Olsztyn, ul. Mickiewicza 3
Koordynator: Monika Choroszewska
tel. 89-672-36-62
e-mail: m.choroszewska@zphiu.olsztyn.pl
www.pomocdlazwalnianych.pl

Punkty Rekrutacyjne w Powiatach czynne są wyłącznie w okresie rekrutacji od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 15:00.
Cech Rzemiosł Różnych
11-700 Mrągowo, ul. Brzozowa 18
Kontakt: Magdalena Hibner
tel. 89-741 16 37
e-mail: crr-zp@sprint.com.pl

Warmińsko Mazurski Związek Pracodawców w Bartoszycach
ul. Grota Radeckiego 1, pok. 8
11-200 Bartoszyce
Tel. 882 839 133

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie
ul. Bolesława Limanowskiego 1
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 55 40

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim
11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Dębowa 8
tel. 89 767 33 39

Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie
12-100 Szczytno, ul. Ogrodowa 17
tel. 89 624 32 87

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”
13-100 Nidzica, ul. Rzemieślnicza 3
tel. 89 625 36 51